W kwestii genezy baroku jako prądu

– 3. Wydaje się natomiast, iż przekroczenie granicy estetycznej pomiędzy renesansem a barokiem nastąpiło w inny sposób, przy czym warto zauważyć, iż estetyka barokowa nigdy w zasadzie nie deklarowała wyraźnego konfliktu z estetyką renesansu, tj. programowego przełama-nia jej zasad. Przeciwnie, artyści i pisarze baroku starali się tę spuściznę wzbogacić, uświetnić i uczynić bardziej dla współczesnych aktualną i czytelną, a także, co ważne z estetycznego punktu widzenia, pogłębić w niej rysy tragiczne i wzniosłe, podkreślić uczuciowość oraz uwypuklić formę obrazów i przedstawień z tej właśnie spuścizny czerpanych.

– 4. Naturalne w tym miejscu pytanie o motywację tych poczynań i przekształceń w dziedzinie estetycznej prowadzi do kwestii genezy baroku jako prądu. Z tej bowiem perspektywy można stwierdzić, iż owe dążenia estetyczne odzwierciedlały niekiedy, a w każdym razie korespondowały z podstawowymi kwestiami filozoficznymi i religijnymi ostatniej ćwierci XVI oraz całego prawie XVII stulecia.

Leave a Reply

Kategorie
Literatura
    System reklamy Test